K41Ingatlanfejlesztő Kft.
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018. augusztus 09-től


 

1.   Áttekintés

Ki kezeli a személyes adatokat?

A K38 Otthonok néven ismert projekt tulajdonosa, a K41 által, bármilyen formában gyűjtött adatokat, mint adatkezelő, a K41 Ingatlanfejlesztő Kft. kezeli.

Elérhetőségek:


K41 Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: K41)

1063 Budapest, Szív utca 36. I. em. 4.
+36 20 524 3325
info@k41ingatlanfejleszto.hu
www.k38.hu


1.1 Mikor alkalmazandó a jelen Adatvédelmi Tájékoztató?

Az itt elérhető Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazandó a K41 érdekkörébe tartozó ingatlan adásvételére vonatkozó teljes folyamatra és szerződéskötésre (beleértve a regisztrációs szerződés megkötését is), a kapcsolódó összes szolgáltatására, valamint weboldalára, és minden egyéb online megjelenésére is. A K41 elsősorban ingatlanfejlesztéssel és ingatlanértékesítéssel foglalkozik.


1.2 Ki az az adatkezelő és mi az adat?

Adatkezelő az, aki meghatározza, hogy milyen adatokat, milyen eszközökkel, milyen célokra gyűjtsön saját működése során.

Adat lehet bármi, ami a K41 a működésével összefüggésben kezel. Személyes adat ezen belül az az információ, amely alapján valaki közvetlenül vagy más információval közvetve beazonosítható. Ilyen tipikusan a név vagy az email cím.

Részletesebb leírás a fentiekről itt: https://www.eugdpr.org/glossary-of-terms.html

Egyebekben a tájékoztatóban szereplő fogalmak alatt a Rendeletben alkalmazott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott kérdésekben a Rendelet szabályait kell alkalmazni.


1.3 Ki Miért van szükség az Adatvédelmi Tájékoztatóra?

Számunkra elsődleges cél az általunk kínált ingatlanok iránt érdeklődők, illetve a vevők által velünk megosztott személyes adatok védelme. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos jogok és garanciák minden személy számára, bármilyen nemű megkülönböztetés nélkül biztosítva legyenek, különös tekintettel a magánélethez és magánszférához való jog teljes mértékben való tiszteletben tartására a személyes adatok bármilyen úton történő kezelése során.

Mindezek mellett a korábban alkalmazandó, Info. Törvény(2011. évi CXII. törvény a információs önrendelkezési jogról és információszabadságról), valamint a 2018. május 25-étől kötelezően és közvetlenül alkalmazandó európai Általános Adatvédelmi Rendelet(Az EU 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbiakban: GDPR) szintén szükségessé teszi az érintettek megfelelő tájékoztatását.


1.4 Milyen alapelvek mentén történik az adatkezelés?

Jogszerűség: az adatkezelés jogalapja kifejezett és megalapozott

Tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatkezelésről megfelelő mennyiségű, érthető információ áll rendelkezésre, ami alapján az érintett tájékozódási lehetősége biztosított

Célhoz kötöttség: az adatkezelés kizárólag meghatározott és előre közölt célokra vonatkozóan történik

Adattakarékosság: az adatkezelés során kizárólag a szükséges és releváns adatok kerülnek bekérésre

Pontosság: a kezelt adatok mindig a lehető legnagyobb mértékben frissítettek,

Korlátozott tárolhatóság: adatkezelés kizárólag a célok eléréséhez szükséges időtartamig történik

Integritás és bizalmas jelleg: az adatkezelés során alkalmazott technikai és szervezési intézkedések magas fokú biztonságot biztosítanak

Elszámoltathatóság: a K41 eljárása megfelel a mindenkor hatályban lévő és alkalmazandó nemzeti és nemzetközi normáknak


 1.5 Mit szükséges még elolvasni?

Amennyiben Ön a K41, mint Eladó érdekkörébe tartozó ingatlannal kapcsolatos adásvételi, vagy azt megelőzően regisztrációs, illetve előszerződést köt, úgy a vonatkozó szerződés(ek)ben, valamint az esetlegesen alkalmazandó Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket is a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban kell értelmezni és alkalmazni.


 

 2.   Adat típusok és adatgyűjtési célok

2.1 Honnan tájékozódhatom arról, hogy milyen célra használják fel az adataimat?

Az adatokat minden esetben előre meghatározott céllal gyűjtjük, és biztosítjuk azt, hogy az adatok bekérése, átlátható és érthető módon megfogalmazott, megfelelő tájékoztatáson alapuljon. Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató a honlapunkon jól látható helyen került elhelyezésre, amelyre mind a weboldalon való kapcsolat felvételkor, mind szerződéskötéskor felhívjuk a figyelmet.

Ha ezzel vagy az adatkezeléssel kapcsolatban még további kérdés merül fel, kérjük írjon nekünk az info@k41ingatlanfejleszto.hucímre.


2.2 Pontosan milyen adatokat kérnek tőlem és hol?
 Ez attól függ, hogy milyen felület segítésével történik a kommunikáció, illetve, hogy közvetlenül vagy ingatkanközvetítőn keresztül történik-e a megkeresés. Fontos, hogy a legtöbb esetben hozzájárulás (GDPR 6. cikk a) bekezdés) a jogalap az adatkezeléshez, kivéve a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adat kezelése esetén. Ebben az esetben a GDPR 6. cikkének b) bekezdése értelmében, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.A hozzájárulást a K41 a jelen Tájékoztatóban leírt tartalommal és tájékoztatással kéri. A hozzájárulás a weboldalon az adott checkbox-ok kipipálását jelenti, amivel kifejezésre kerül az, hogy a tájékoztatónkat elolvasta, megértette, és mindezek után szabad akaratából kifejezett belegyezésedet adja az adatai kezeléséhez. A hozzájárulás a szerződések esetében a vonatkozó rendelkezések elolvasása után az adatkezelés aláírás általi jóváhagyását jelenti.

 

Az alábbi táblázatban látható, hogy pontosan milyen esetek merülhetnek fel:

 

Az Ön szerepeFelület, ahol az adatot megadodAdat típusokCél(ok), amelyre használjuk az adataidatMeddig tároljuk az adataidatHozzájárulásod visszavonása
A weboldalunkon megadott elérhetőségeink egyikén (telefonszám vagy email cím) hozzánk fordul valamilyen kérdéssel / érdeklődéssel Weboldalunk mindenkori kapcsolat aloldala. FONTOS: az oldalon választható ingatlanos elérhetősége vagy a K41 közvetlen elérhetőségeNév, email cím és/vagy telefonszámA kérdésére választ küldünk emailben vagy telefonon. 2 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáigAz emailünkre válaszolva/telefonon/ személyesen bármikor
jelezheti, hogy nem szeretne több emailt/
telefonos megkeresést kapni tőlünk.
Facebook oldalunkon keresztül hozzánk fordul valamilyen kérdéssel / érdeklődésselFacebook Messenger üzenet vagy kommentNév, érdeklődő döntése alapján telefon / emailA kérdésére választ küldünk.2 évig vagy visszavonásigAz emailünkre válaszolva/telefonon/ személyesen bármikor
jelezheti, hogy nem szeretne több emailt/
telefonos megkeresést kapni tőlünk.
Szerződést köt velünk a K41 tulajdonában álló ’K38 otthonok’ nevű projekt során fejlesztett ingatlan(ok) adásvétel tárgyában
Személyesen/ Emailben
Név
Cím
Adóazonosító jel
E-mail
Telefon
Születési hely, idő
Anyja neve
Szerződés teljesítése
(GDPR 6. cikk b))
Törvény által előírt ideig (min. 8 év)
Nem lehetséges
Ingatlanközvetítőnél – K41 által fejlesztett ingatlanra vonatkozóan - jelzett érdeklődése alapján adatai továbbításra kerülnek a K41-hez (ingatlan megtekintése céljából)
Ingatlanközvetítő az adat begyűjtője, a továbbítás biztonságos online úton történik
Név, email cím és/vagy telefonszám
Szerződés kötésére irányuló szándékkal összefüggő kommunikáció
Maximum 1 évig.
Az emailünkre válaszolva/telefonon/ személyesen bármikor
jelezheti, hogy nem szeretne több emailt/
telefonos megkeresést kapni tőlünk.
Ingatlanközvetítő közvetítői tevékenységét követően a K41-gyel kötött regisztrációs szerződés vagy vételi előszerződés alapján az Ön személyes adatait a K41-kezeli szerződéskötés céljából
Ingatlanközvetítő az adat begyűjtője, a továbbítás biztonságos online úton történik
Név
Cím
Adóazonosító jel
E-mail
Telefon
Születési hely, idő
Anyja neve
Szerződés teljesítés
(GDPR 6. cikk b))
Törvény által előírt ideig (min. 8 év)
Nem lehetséges
Ön hozzájárul ahhoz, hogy számára promóciós levelet küldjünk
Szerződéskötés során vagy ingatlanközvetítőn keresztül
Név, email cím, telefonszám
Direkt marketing és/vagy hírlevél
2 évig vagy visszavonásig
Leiratkozással bármikor visszavonhatja hozzájárulását
Minden olyan esetben, ha az Ön adatát az eredeti adatbekérés céljától eltérő célra fel szeretnénk használni, akkor arról előzetesen tájékoztatjuk és kifejezett hozzájárulását kérjük.

 

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási szervek, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (továbbiakban: hatóság), személyek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshet minket. Azonban a K41 a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

3.   Adatkezelés módja

3.1 Mi történik a személyes adataimmal?


 A személyes adatok kezelésére és feldolgozására az adatvédelmi alapelveink mentén, magas biztonsági szintet biztosító eszközökkel kerül sor.

Az érdeklődési céllal hozzánk került adatokat kizárólag az érdeklődés tárgyával összefüggésben használjuk fel, és a fent leírt idő alatt biztonságos felhő-alapú szerveren, illetve zárt irattartóban tároljuk. A személyes adatokat – a lejjebb részletezett igénybe vett adatfeldolgozókon kívül – harmadik személyeknek semmilyen módon elérhetővé nem tesszük, nem továbbítjuk, nem értékesítjük, stb.

A szerződéskötési céllal hozzánk került adatokat kizárólag a szerződés teljesítése céljából használjuk fel, azokat – a lejjebb részletezett igénybe vett adatfeldolgozókon kívül – harmadik személyeknek semmilyen módon elérhetővé nem tesszük, nem továbbítjuk, nem értékesítjük, stb.

 

4.   Érintettek jogai

4.1 Milyen jogokat érvényesíthetek a személyes adataim kezelésével kapcsolatban?Előzetes tájékozódáshoz való jog

Ez azt jelenti, hogy az adatok bekérése előtt érthető és pontos tájékoztatást kell kapnia az érintettnek arról, hogy mi az adatkezelés célja, és hogy az adott szervezet hogyan kezeli az adatokat, például az adat útjáról vagy arról, hogy kik férhetnek hozzá.

A K41 weboldalán jól látható helyre kihelyezzük tájékoztatónkat, illetve külön is kiemeljük, hogy mire fogjuk használni a személyes adatokat. A szerződéskötés során szintén felhívjuk a figyelmet a jelen Tájékoztatóra, továbbá külön hozzájárulást kérünk az adatok kezeléséhez.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben törvény másként nem rendelkezik – bármikor visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, akár adatkezelési célokra külön-külön lebontva.

Amennyiben Ön korábban valamilyen csatornán keresztül eljuttatta hozzánk érdeklődési szándékát, de nem szeretne a válaszunkon kívül több emailt és telefonhívást kapni tőlünk, akkor az utolsó emailünkre válaszolva vagy telefonon egyszerűen jelezheti azt felénk. Szerződés kötése esetén a személyes adatok kezelésének jogalapja törvényi előírásokon alapul, így a vevő hozzájárulását nem tagadhatja meg, illetve vonhatja vissza.

Hozzáféréshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adott szervezet által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, és ellenőrizze, hogy egy szervezet milyen adatot tart nyilván róla.

Ön bármikor kérheti tőlünk az általunk kezelt személyes adatainak listáját.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – ha technikailag lehetséges – kérje az adatkezelőt az adat továbbítására egy másik adatkezelő felé.

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy a K41-hez ilyen jellegű kérést küldjön nekünk.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy egészítse ki azokat.

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy a K41-hez ilyen jellegű kérést küldjön nekünk.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy a K41-hez ilyen jellegű kérést küldjön nekünk.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy a K41-hez ilyen jellegű kérést küldjön nekünk.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy a K41-hez ilyen jellegű kérést küldjön nekünk.

Elfeledtetéshez való jog

A törléshez való jog kiterjesztése az elfeledtetéshez való jog, amely szerint, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt valamilyen oknál fogva törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az egyéb adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ilyen egyéb adatkezelő tipikusan a keresőmotorokat működtető adatkezelő, aki a nyilvánosságra hozatal miatt fér hozzá az érintett személyes adataihoz.

A K41 nem hoz nyilvánosságra semmilyen személyes adatot.

 

4.2 Hol érvényesíthetem a jogaimat?


A K41 minden esetben törekszik arra, hogy az Ön jogainak érvényesülése maximálisan teljesüljön, illetve, prioritásként kezeljük az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos bármilyen jellegű kérdést vagy kérést.

Ezen túlmenően adatvédelemi ügyekkel az illetékes felügyeleti hatóság foglalkozik, amely esetünkben a magyarországi Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a GDPR fogalommeghatározásának 22. pontja alapján.

Ön hatékony bírósági jogorvoslatra is jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előttis.

 

5.   Adattovábbítás

5.1 Kiknek továbbítják a személyes adataimat?


 

Az adatok továbbítására minden esetben a szerződés teljesítésének céljából kerül sor.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére is átadjuk annak érdekében, hogy azokat az utasításainknak, valamint az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, valamennyi további vonatkozó titoktartási és biztonsági intézkedéssel összhangban dolgozzák fel a számunkra.

 

 • Kádas Angelika, mint az adásvételi ügyletet lebonyolító és ellenjegyző ügyvéd
 • Sopron Bank, mint a projekt finanszírozásában részt vevő pénzügyi szervezet, továbbá – amennyiben az érintett vele szerződik – az ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó hitel- és számlaszerződések előkészítője
 • Ingatlan közös képviseletét ellátó jogi személy és a képviseletében eljáró személyek

 

Az adatfeldolgozók önálló döntést a szerződés tartalmát illetően nem hoznak, azonban az adatkezelésük tartalmát illetően saját hatáskörükben határozzák meg, például a Pmt. Által előírt ügyfél-átvilágítást tekintve. Az érintettet kötelesek minden esetben az adatkezelési gyakorlatukról megfelelően tájékoztatni.

 

A fentieken túl a K41 a hatékony projektmenedzsment szempontjait figyelembe véve az alábbi online eszközt veszi igénybe:

 

Dropbox Inc.

Székhely: 333 Brannan St, San Francisco, CA 94107, Egyesült Államok

A K41 a Dropbox nevű online felhő-alapú szolgáltatás szerverén tárolja az ügyfelekkel kapcsolatos online dokumenumokat.

A GDPR-ra való felkészülésünk során meggyőződtünk arról, hogy az Dropbox Inc.  a rendeletnek megfelelően, legalább európai szintű védelmet biztosít a személyes adatoknak, és minden termékét ennek megfelelően felkészítette. Az Dropbox releváns szolgáltatásáról és a GDPR-ra vonatkozó garanciáról az alábbi linkekre kattintva olvashat többet: https://www.dropbox.com/privacy

 

 

Google Inc.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States

 

A K41 a Google Inc. termékét, a GSuite-ot használja a működéséhez szükséges kommunikáció lebonyolításához, amely kommunikáció során előfordulhat személyes adatok közlése.

 

A GDPR-ra való felkészülésünk során meggyőződtünk arról, hogy az Google Inc.  a rendeletnek megfelelően, legalább európai szintű védelmet biztosít a személyes adatoknak, és minden termékét ennek megfelelően felkészítette. Az Google releváns szolgáltatásáról és a GDPR-ra vonatkozó garanciáról az alábbi linkekre kattintva olvashat többet:https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

5.2 Az ingatlanközvetítő adatkezelésére mi vonatkozik?


A K41 az általa fejlesztett ingatlanok közvetítésével bízta meg az Otthon Centrum Solutions Kft.-t (Otthon Centrum). A K41 meggyőződött az Otthon Centrum Solutions Kft. által nyújtott szolgáltatások szakmai minőségéről, illetve az adatok kezelésével kapcsolatban nyújtott garanciák által biztosított védelem megfelelő szintjéről.

 

Az Otthon Centrum Solutions Kft. És a K41 közötti együttműködés során az alábbi adatkezelési folyamatokkal találkozhatnak az érintettek:

 

Érdeklődés az ingatlanközvetítőn keresztül

 

Az érintett a személyes adatainak megadásával (név és jellemzően email cím és/vagy telefonszám) általános vagy egy bizonyos ingatlanra vonatkozó egyedi érdeklődését fejezi ki az ingatlanközvetítő felé. Az ingatlanközvetítő a személyes adatokat az általa meghatározott helyeken és módon gyűjtheti be, de jellemzően saját honlapján, ingatlan.com weboldalon, molinós hirdetéseken keresztül, más hálózatok közreműködésével vagy ingatlanos vásár alkalmával. Az érdeklődéssel összefüggésben az ingatlanközvetítő az érintett hozzájárulásával, de saját hatáskörében és felelősségvállalása mellett a K41 számára továbbítja az érdeklődő érintett személyes adatait a közvetítés következő lépéseként. Az ingatlanközvetítő adatkezelési gyakorlatára, garanciára vonatkozóan az alábbi tájékoztatókból tájékozódhat: https://www.oc.hu/tartalom/adatkezelesi-tajekoztato-hu. A K41 az OC Solutions Kft. Adatkezelésének jogszerűségéért felelősséget nem vállal, azonban adatfeldolgozóként biztosítja a GDPR-nak megfelelő védelmi szintet.

 

Szerződéskötés ingatlanközvetítő útján

 

Az érintett vevő személyes adataihoz hozzáfér az az ingatlanközvetítő, aki a közvetítő tevékenységével hozzájárult a szerződés megkötéséhez. Az szerződéskötéssel összefüggésben az ingatlanközvetítő az érintett hozzájárulásával, de saját hatáskörében és felelősségvállalása mellett a K41 és az eljáró ügyvéd számára továbbítja az érdeklődő érintett személyes adatait a közvetítés következő lépéseként. A vételi ajánlat, valamint a szerződés, és az abban foglalt személyes adatok elérhetőek az ingatlanközvetítő számára. Az érintett vevő és az ingatlanközvetítő közötti jogviszonyra vonatkozó adatkezelésre szintén a https://www.oc.hu/tartalom/adatkezelesi-tajekoztato-hulinken elérhető tájékoztatókban foglaltak alkalmazandók.

 

6.   Cookies

6.1 Alkalmaznak cookie-kat a weboldalon vagy az Alkalmazásban?


 Weboldal

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több Cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen Cookie-k a K41 és a Google Analytics-on keresztül a Google által biztosítottak. A Google Analytics által generált Cookie-k felhasználása a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a Cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem, így személyes adatot sem.

Az így elküldött Cookie-k felhasználása a következő: A K41 által generált Cookie-k bizonyos beállítási információk és az aktuális felhasználást segítő adatok tárolására szolgálnak. A Google ezen Cookie-k segítségével statisztikai célból tárolja, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén statisztikai célból.

 

Az alkalmazott cookie-k a következők:

 • Analitika, követés cookie (Google)
 • Webhelyen keresztüli követés (Google)

 

6.2 Hogyan tudom állítani a cookie-kat?


 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat,
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

7.   Gyermekek

 

Vannak életkorhoz köthető korlátozások?

 

A K41 tevékenységének jellegénél fogva szolgáltatásait a természetes személyek kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvényben (Ptk.) foglaltak szerinti életkor korlátozásokkal vehetik igénybe. Ennek megfelelően a szerződéskötéskor az eljáró ügyvéd megteszi a szükséges lépéseket az ügylethez szükséges feltételek ellenőrzésére, beleértve a személyes okmányokról való másolat készítését is.

A weboldal látogatásának tartalma nem indokolja fokozott biztonsági intézkedések és autentikáció bevezetését, illetve K41 a weboldalt látogatók tekintetében nem jogosult és nem is kötelezhető bármilyen személyi okmány bekérésére az életkor ellenőrzésével összefüggésben.

 

8.   Biztonságtechnikai és szervezési intézkedések

 

Azt, hogy a személyes adatok kezelése az érintettek jogaival, érdekével, és az adatvédelmi rendelettel összhangban legyen, a K41 az alábbi intézkedések bevezetésével biztosítja:

 

 
8.1 Milyen szabályzatok vannak érvényben a K41 működésében


 • Adatkezelési nyilvántartás létrehozása a rendeletben meghatározott szempontoknak megfelelően
 • Belső adatvédelmi és adatkezelési szabályzat részletesebb kidolgozása, különös tekintettel a hozzáférhetőség egyértelmű meghatározásával
 • Adatvédelmi incidensre vonatkozó eljárás kidolgozása
 • Szabályzat létrehozása a szükségtelen adatok biztonságos megsemmisítésével kapcsolatos gyakorlatokról és eszközökről.
 •  

   

  8.2 Milyen biztonsági intézkedéseket alkalmaz a K41?


  Általános intézkedések

   

  A K41 számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén működtetett szervereken találhatók meg.

  A K41 a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

   1. a jogosultak számára hozzáférhető;
   2. hitelessége és hitelesítése megfelelő;
   3. a változatlansága biztosított;
   4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.

   

  A K41 olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

   

  Hozzáférés-szabályozás

   

  A K41 technológiai erőforrásaihoz való hozzáférés csak biztonságos kapcsolaton (SSH) keresztül lehetséges, és többfaktoros hitelesítést igényel. A jelszavakra vonatkozó szabályaink szerint a jelszavaknak összetettnek kell lennie, illetve szabályozzuk a lejáratot és az újra felhasználást is. A K41 a jogosultságokat negyedévente felülvizsgálja, és a munkavállalók kilépése után azonnal megszünteti a távozó munkavállaló rendszerekhez való hozzáféréseit.

  Információbiztonsági események kezelése

   

  A K41 információbiztonsági és adatvédelmi incidensekre vonatkozó szabályzatot és eljárást tart fenn, amelyek tartalmazzák többek között a kezdeti választ, a vizsgálatot, az érintett értesítését és/vagy a nyilvános közzétételt. Ezeket az irányelveket rendszeresen felülvizsgáljuk és évente teszteljük.

  Információbiztonsági és/vagy adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul értesítjük az érintetteket, hogy megtegyék a megfelelő védelmi lépéseket, valamint indokolatlan késedelem nélkül, és, ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük azt az illetékes felügyeleti hatóságnak. Eljárásunk összhangban áll a GDPR szerinti kötelezettségeinkkel, valamint az iparágra vonatkozó szabályokkal vagy szabványokkal. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az érintetteket folyamatosan tájékoztassunk minden olyan kérdésről, amely releváns a az adataik biztonsága szempontjából, és hogy az érintettek számára minden szükséges információt biztosítsunk.

   

  Egyéb intézkedések

  • egyedi jelszó az operációs rendszerhez
  • Kötelező képernyőzár használata
  • Aktív, bekapcsolt tűzfal használata, minimálisan az operációs rendszer által biztosított, ha van olyan (Windows 7+ és Mac OS X rendszerek)
  • Vírusirtó szoftver használata, minimálisan az operációs rendszer által biztosított, ha van olyan (Windows 7+ és Mac OS X rendszerek
  • Rendszerfrissítések periodikus (legalább havonta) telepítése
  • Biztonságkritikus frissítések maximum egy héten belüli telepítése

   

  9.   Változtatások

   

   Az Adatvédelmi Tájékoztatót a K41 egyoldalúan módosíthatja, azonban erről értesítést küld az érintetteknek. Bármely módosítás csak akkor érvényes, ha megfelel a hatályban lévő jogszabályoknak.